1. pl
  1. pl

Вища школа педагогічних наук гарантує всім кандидатам вільний вступ на педагогічні напрямки, це позначає, що прийом у Вуз відбувається шляхом подачі відповідних документів. Головною умовою всупу на навчання І рівня (ліценціат) є подача атестату про 11 класів, на навчання ІІ рівня (магістратура) – подача диплому про закінчення навчання І рівня (ліценціат, бакалаврат).

 

Кандидат, який подав всі необхідні документи і зробив це правильно, підписує з Вузом договір про навчання, свідоцтво про присягу, на основі якого стає студентом та отримає студентський квиток, який є зовнішнім доказом стутусу студента нашого Вузу.

 

1 жовтня починається навчальний рік, який триває до 30 вересня наступного року. Навчальний рік поділяється на два

Wyższa szkoła nauk pedagogicznych zapewnia wszystkim kandydatom wolne przyjęcie na kierunki pedagogiczne, to oznacza, że przyjęcie na Studia odbywa się poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. Głównym warunkiem przystąpienia do szkolenia I poziomu (licencjat) składanie świadectwa o 11 klas, na studia II stopnia (magisterskie) – złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licenciat).

Kandydat, który złożył wszystkie niezbędne dokumenty i zrobił to poprawnie, podpisuje z Uczelnią umowę o studiowaniu, zaświadczenie o przysiędze, na podstawie którego staje się uczniem i otrzyma bilet studencki, który jest zewnętrznym dowodem statusu studenta naszej Uczelni.

 

1 października rozpoczyna się rok szkolny, który trwa do 30 września następnego roku. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni. W ciągu 5 miesięcy w każdym semestrze student otrzymuje wiedzę korzystając z opcjonalnie dostępną Uczelnią narzędziami: wirtualnej biblioteki dydaktycznych wojskowej z materiałami i pomocami naukowymi, które wzbogacają wiedzę, także e-learning platformą, która ułatwia m. in. swobodny kontakt z nauczycielem w ramach konsultacji. Obie aplikacje umieszczone na stronie internetowej Uczelni i są dostępne dla studentów, którzy wejdą na stronę. Zakończeniem każdego semestru jest sesja egzaminacyjna, dotyczy ona przedmiotów, które wchodzą w harmonogram i program. Przedmioty kończą się w klasyfikacji zespołów lub egzaminem. Harmonogram sesji egzaminacyjnej opracowuje Dziekanat pod nadzorem Dyrektora Instytutu edukacyjnego szkolenia przy współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Gotowy harmonogram sesji publikowane są w strefie studenta na stronie internetowej Uczelni. Strefa studenta, z wyjątkiem komunikacji telefonicznej i e-mail jest głównym źródłem informacji na temat szkolenia, aktualne wydarzenia i ogłoszenia. Tutaj publikowane są również warunki sprawdzianów przedmiotów, wyniki sesji, procedury przeprowadzenia praktyki studentów, wynajem finalnego egzaminu, Pismo dyplomowej pracy (licencjat, podyplomowe).

 

W odróżnieniu od pierwszego semestru, w którym realizowane są wspólne obiekty, w drugim semestrze odpowiadają praktycznym profilu kształcenia. Rozłożenie ich problematykę i zawartość studenci przygotowują się do tego, aby posiadać pewną wiedzę i uprawnienia w ramach wybranej specjalności i dla obowiązkowej praktyki (360 godzin). Praktyka realizowana jest w ramach wybranej przez studenta specjalności w instytucjach edukacji, opieki, administracji publicznej i jest integralną częścią uzupełnienie teoretycznej wiedzy i myśli o słuszności swojego wyboru w odniesieniu do kierunku studiów i przyszłej ścieżki zawodowej. Kurs praktyki i jego etapy, własne obserwacje zapisywane są w Dzienniku praktyk. Każdy student obowiązek każdego się go prowadzi. Oprócz zapewnień (pomocy) o czas trwania praktyki, podpisanego kierownictwem zakładu, w którym student odbył praktykę, Dziennik praktyk jest dokumentem, na podstawie którego Uczelnia zalicza studentowi praktykę na trzecim semestrze studiów.

 

Dla studentów, którzy są aktywni zawodowo, pracują na tych samych stanowiskach z wybraną specjalnością istnieje możliwość zaliczenia praktyki studenckiej w ramach pracy.

 

Ostatnim etapem szkolenia jest przygotowanie pracy dyplomowej (stopień licencjata/ magistra) i sporządzenia dyplomowego egzaminu (licencjat / magister). Dwa ostatnie semestry koncentruje się na tym szkoleniu, m. in. poprzez aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach z seminarium. W tych zajęciach bierze udział grupa studentów z wybranym jednego opiekuna naukowego. 

Ich celem jest zapewnienie merytorycznej i graficznej zgodności działania z postanowieniami Regulaminu wewnętrznego opracowania prac dyplomowych Uczelni i ogólnych zasad. Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej promotorem i recenzentem i po zaliczeniu wszystkich zdefiniowanych program i plan przedmiotów i studenckiej praktyki, student ma prawo na sporządzanie дипломного egzaminu. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje Rektor Uczelni w danym dniu. Po złożeniu finalnego egzaminu student otrzymuje Dyplom ukończenia studiów, dwie kopie dyplomu ukończenia studiów i suplement do dyplomu, który może pomieścić wszystkie informacje o sposób uczenia się danego ucznia.

 

                                                                                                  W Polsce istnieje kilka rodzajów studiów. Różnią się 

                                                                                                  one warunkami, czas trwania szkolenia i

                                                                                                  profesjonalnych stopni, które może otrzymać student po

                                                                                                  ukończeniu szkolenia:

                                                                                                   

                                                                                                   • Nauki w szkołach średnich I stopnia (licencjat) - to

                                                                                                   szkolenie, które przygotowuje do pracy w określonym

                                                                                                   zawodzie i kończy się uzyskaniem tytułu bachelor

                                                                                                   (licencjata) lub inżyniera.

                                                                                                   Szkolenie trwa od 6 do 7 semestrów (3-3.5 r)

                                                                                                   Do tego, aby rozpocząć naukę,

                                                                                                   należy uzyskać pełne kształcenie ogólne ( 11 klas 

                                                                                                   nauczania w szkole)

 

                                                                                                   • Szkolenie na STUDIA II stopnia (Magisterskie) - jest

                                                                                                   to profesjonalne szkolenie, które kończy się

                                                                                                   uzyskaniem tytułu magistra, magistra-inżyniera lub na

                                                                                                   przykład tytuł lekarza, lekarza stomatologa, lekarza

                                                                                                   weterynarza).

 

                                                                                                   Szkolenie trwa 3-4 semestry (1-2 g). Szkolenie

                                                                                                   wymaga ukończenia poziomu licencjata

                                                                                                   (w Polsce lub za granicą).

 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych to uczelnią Wyższą , która gwarantuje:

 

• uzyskanie dyplomu międzynarodowego próbki i I II poziomu

• możliwość uzyskania podwójnego dyplomu

• przeprowadzenie praktyk na terenie UE

• niedrogie i wysokiej jakości szkolenia w zakresie finansów

• nauka języków ( polski, angielski, niemiecki)

* szkolenie na te zawody, które są poszukiwane w każdym kraju Unii Europejskiej i na świecie

 

Również atutem szkolenia jest:

 

połączenie nauki z pracą (student ma prawo wyboru dowolnej pracy w okresie nauki + zwiększone płace ), a po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu są możliwości podjęcia pracy w Polsce bez spec. uprawnień lub praca w dowolnym miejscu na świecie wykonanie karty czasowego pobytu na okres od 1 roku (z wstępem do rynku pracy)pomoc i wsparcie ze strony pracowników szkoły w sprawach, które Cię niepokoją, a także z poszukiwaniem pracy tymczasowej lub mieszkania na terenie Polski